Toulky přerovským děkanátem

Farnost Majetín

Obec Majetín leží v nejjižnější části olomouckého okresu, vzdálena od Olomouce vzdušnou čarou 12 km. Rozkládá se na pokraji úrodné Hané, nedaleko zvedající se pahorkatiny podhůří Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Hranice katastru obce tvoří na jihu říčka Olešnice, na západě rameno řeky Moravy Morávka, na severu les Království a na východě hraničí s katastrálním územím obce Kokory. V současné době má Majetín 1151 obyvatel.

První písemná zmínka o Majetíně je z roku 1277, kdy při urovnání sporu mezi kláštery Hradisko a Velehrad o hranici mezi vesnicemi Bystrovany a Chválkovice vystupuje jako jeden z rozhodčích Heřman z Majetína. Tehdejší Majetín se skládal z oválné tvrze – vodního hradu a podhradí – Starého Majetína. Podruhé se setkáváme se jménem Majetín v listině z roku 1306, jíž král Václav daroval Unkovi z Majetína křoviny kolem královského lesa Chlumu. V době husitských válek byla tato tvrz jednou z hlavních husitských pevností v olomouckém kraji.

Kolik věřících žije v Majetíně, nevíme, neboť nám nejsou dostupné žádné prameny tohoto druhu. Pro zajímavost můžeme jen uvést srovnání dvou posledních sčítání věřících v kostele: v letošním sčítání byl počet věřících 43, což je úbytek od minulého sčítání o 14 osob. Za posledních šest let byl uzavřen pouze jeden církevní sňatek, křty se pohybují mezi jedním až dvěma za rok. Počet pohřbů činí dva až pět ročně. Náboženství se v Majetíně nevyučuje. Od května 2013 se v úterky začaly setkávat ženy na modlitebním setkání. Farář navrhl ustanovení širšího modlitebního společenství. Toto první setkání se uskutečnilo 9.7. 2013 v 18.30 hod.

Farní kostel z roku 1863 je zasvěcený sv. Cyrilu a Metoději. Roku 1872 byla farnost Majetín vyfařena z Kokor. Pravidelné bohoslužby se konají v neděli v 7.30 hod a vždy poslední a první pátek v měsíci - v období letním v 18.00 hod, v zimním 17.00 hod. V letošním roce začaly přípravné práce na opravu dřevěného schodiště na kůr; obecní zastupitelstvo se usneslo přispět finanční částkou 40.000 Kč.

Kousek od Majetína se nachází kaplička v Olší, kde se jedenkrát v roce (v neděli po 15.8.) koná pouť k Panně Marii. Pověst vypráví, že v Olší kázali novou víru sv. Metoděj a jeho následovníci. Od té doby tam snad stál dřevěný sloupek s obrazem P. Marie, dalšími generacemi obnovovaný. Stál nad vydatným pramenem, jehož vodu majetínští i lidé z okolí pili, jí se omývali a věřili, že spolu s modlitbou dojdou uzdravení.

V roce 1885 – na památku 1000. výročí úmrtí sv. Metoděje byla v Olší postavena kaplička nad pramenem vody, který byl tehdy tak vydatný, že nejdřív musely být do země zaraženy kůly, na ně dány trámy a fošny a teprve se mohlo stavět. První pouť ke kapličce se konala 15. 8. 1885, kdy byla asi též vysvěcena. Pak se každoročně konala tato pouť vždy 15. 8. nebo první neděli po tomto svátku, jako dík za ukončení žní. Od jara do podzimu každou neděli a svátek se zde konaly odpolední pobožnosti, jichž se zúčastňovali též věřící z okolních vesnic. Nejvíce poutníků – okolo 5000 - se dostavilo v srpnu 1939 (první rok Protektorátu). Toto shromáždění připomínalo národní pouť a po kázání zpívali věřící nejen „Svatý Václave, vévodo české země“, ale též hymnu „Kde domov můj“.

P. Fr. Prostějovský, který zde působil jako farář od r. 1908, zaznamenal dle vzpomínek občanů a hlavně opatrovnice kapličky Josefy Majecké, velký počet zázračných uzdravení, která se zde udála.                                    P. Stanislav Čevela

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: