Toulky přerovským děkanátem

Farnost Troubky

Naše farnost je společenstvím věřících z obcí Troubky, čítajících 2080 obyvatel, a Henčlova, jehož součástí je i osada Výmyslov, dohromady dalších 560 obyvatel. Bohoslužeb se o nedělích účastní kolem 150 farníků. Centrem farnosti je chrám svaté Markéty, mučednice z Antiochie. Nejstarší zmínky o kostele sv. Markéty jsou z let 1351 a 1355. Současná podoba kostela je z roku 1872, kdy starý původní a již jednou přestavěný kostel byl zbořen a vystavěn nový. Nová tvář kostelního interiéru byla dotvořena v roce 2013. Kromě farního kostela se scházíme každý týden v kapli svatého Martina v Henčlově, která byla postavena v roce 1934.

Co je to farnost? Je to kostel, fara, historické památky s usedlým prachem minulosti? Jistě ne. Farnost, jak říká svatý Jan Pavel II. v kodexu kanonického práva, je společenstvím křesťanů svěřeným skrze biskupa do péče daného pastýře - faráře. Rozkládá se na konkrétním území, kde je lid vyučován na cestě Kristu a posvěcován - posilován při společném putování do stále větších hlubin skutečnosti Božího království. Je zde přijímáno Boží slovo a uváděno do života, posilovaného přijímáním svátostí. Jak prožívá víru naše společenství? Pojďte nahlédnout.

Naše farnost se pochopitelně setkává při nedělních a svátečních bohoslužbách. Nekončíme však jen u nich. Ve farnosti je zavedeno, že každý den je v kostele duchovní program. Buď mše, nebo se lidé scházejí sami k modlitbě růžence a dokonce breviáře. Mimo to každou neděli večer se modlíme nešpory před vystavenou Svátostí oltářní. V postní době různá společenství každou neděli vedou křížové cesty, v květnu jsou zase májové pobožnosti zvláště za účasti družiček přednášejících mariánskou poezii.

Ve farnosti se snažíme pozvat do našeho společenství v rámci života vesnice různé spolky. V květnu zveme hasiče z Troubek a Henčlova ke svatoflorianské mši a oni nás zase zvou na den otevřených dveří. Hasiči si mši nenechali ovšem jen pro sebe, a tak mezi nás přichází již několik let nevidomí z celé Moravy u příležitosti Dne světla. Slavnostní účast hasičů v uniformách a s obecními i hasičskými prapory i prapory obou obcí zdobí i hodovou mši na svatou Markétu. Na podzim instalujeme v kostele výzdobu z našich polí i zahrad a při té příležitosti zveme zástupce zahrádkářů na děkovnou mši za úrodu. Kolem svatého Huberta jsou do našeho společenství pozváni přátelé myslivosti, nově také chovatelé koní a nyní nově i včelaři. Oni zase na oplátku zvou farníky ke společnému posezení v jejich areálu. S troubeckou školou naše farnost spolupracuje například pozváním jednotlivých tříd do kostela k přednáškám ve všech ročnících, společně také spolupořádáme pietní akce. V Henčlově v pátek před svatomartinskými hody organizujeme program pro děti, setkáme se s nimi v kapli sv. Martina, poté rozvineme lampionový průvod od kaple do místní Sokolovny, kde probíhá farní svatomartinská dětská zábava. Této akce se účastní přes 80 dětí i s rodiči a spolupracují na ní jak henčlovští farníci, tak i další místní, tamní klub maminek, školka a hasiči. Na hody sv. Martina, konané vždy v neděli kolem svátku světce, se koná procesí s ostatky patrona obce z farního kostela v Troubkách do kaple v Henčlově. Slavnostní mše je slavena před kaplí za účasti chrámového sboru, scholy a dechové hudby. Po mši jsou zváni všichni poutníci do místního klubu seniorů k pohoštění, které nám připravují často naši evangeličtí přátelé.

Ve farnosti působí chrámový sbor posílený na Vánoce, Velikonoce a na hody o orchestr, dále schóla a ministranti. Setkává se zde společenství modlitby matek, společenství charismatické obnovy i společenství seniorů, ač toto nyní trochu stagnuje. Nově vzniklo i společenství adorátorů eucharistie podle návrhu otce arcibiskupa, zatím je nás 18 členů. Asi bychom neměli zapomenout i společenství Živého růžence. Opět bude obnoveno setkávání maminek na mateřské dovolené na faře díky iniciativě jedné z nich. V liturgické službě jsou tři kostelníci ve věku 40 let a zároveň akolyté, osm lektorů střídajících se dle rozpisu po celý rok. Pořádek v kostele zabezpečují čtyři úklidové skupiny, celkem 32 žen. Výzdobu kostela zabezpečuje naše květinářka s manželem. Faru i zahradu obhospodařuje hospodyně, která je nyní na rok zaměstnankyní farnosti, díky grantu úřadu práce. Náboženství učíme tři, dvě katechetky a farář, celkem kolem 25 dětí a další 4 chodí do náboženství v Přerově.

Farní setkání bývají vždy na Velikonoce při akci „beránek“, kdy po velikonoční mši je na farní zahradě rozdáván nekvašený chléb, pečené maso beránka a dobré víno, a to za zvuků místní dechové hudby. Na začátku prázdnin míváme farní odpoledne se společným posezením a nachystanými hrami pro děti. Pro děti se také koná první prázdninový táborák a přespání na faře. Během léta bývá také tábor. Prázdniny končíme poutí rodin na Svatý Hostýn. Co se poutí týká, většinou mezi vánočními svátky putujeme už nějaký rok do Prahy, kde navštívíme památky, slavíme eucharistii, jdeme do divadla a projdeme se večerní vánoční Prahou. Účast bývá kolem 90 lidí.

Když tak uvažuji o různých zapojení našich farníků, tak při počtu 150 lidí, až na vzácné výjimky, má každý nějaké to místečko služby ve farnosti. Tímto všem pomocníkům, modlitebníkům a trpitelům snášejícím svá trápení pro věc Boží v naší farnosti velmi děkuji a žehnám.       P. Radek, farář 

 

Nyní jednotliví farníci představí naše společenství z různých úhlů pohledu.

Ministranti:

Spolek ministrantů je opravdu hojný, v neděli nás je většinou u oltáře deset až dvanáct. Scházíme se první neděli v měsíci po mši. Někteří ministranti se ještě v neděli účastní večerní adorace, která je spojena s modlitbou breviáře. Udržujeme tradici velikonočního hrkání na Velký pátek a Bílou sobotu, kdy chodíme po obci s klepači, a tím nahrazujeme kostelní zvony. Občas pomáháme na faře se sekáním trávy, nebo sběrem ovoce. O prázdninách jezdíme na soustředění společně se scholou. Jezdíme také na výlety na kolech po okolí nebo do vzdálenějších míst auty. Na Henčlovské hody pomáháme s organizací misijní akce o sv. Martinovi, kdy hrajeme postavy z jeho života i jej samotného. V adventu ministrujeme ráno na rorátech, a pomáháme s chystáním betléma a stromů v kostele i kapli. O Vánocích jsme také herci vánočního divadla. Na sv. Štěpána doprovázíme otce Radka s lampami a zvonky, když jde roznášet Pána Ježíše nemocným.               (Martin Mrtvý, ministrant)

pokračování příště


 

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: