Kaplička v Olší u Majtína

Kaplička sv. Metoda v hájku Olší u Majetína je známá celému okolí. Pověst říká, že v Olší kázali novou víru sv. Metoděj a jeho následovníci. Od té doby tu snad stál nad vydatným pramenem dřevěný sloupek s obrazem Panny Marie, jehož vodu lidé pili, jí se omývali a věřili, že spolu s modlitbou dojdou uzdravení. Kaplička byla vystavěna za duchovního správce P. Františka Maloty v letech 1883–1885 na paměť 1000 let od úmrtí sv. Metoděje. „Pramen vody byl tehdy tak vydatný, že nejdřív musely býti do země zaraženy kůly, na ně dány trámy a fošny a teprve se mohlo stavět.“ První pouť ke kapličce se konala 15. srpna 1885. Kroniky dokládají, že v letech 1900–1905 se konala procesí k této kapli v počtu stovek věřících. V těchto letech vznikla také tradice dožínkových slavností – mší u kaple, sloužených jako poděkování za úrodu. Lidé si vodu, která zde pramení, považují pro její výbornou chuť a podle svědků také pro léčivé vlastnosti. Od roku 1908 byl zdejším farářem P. František Prostějovský, který ze vzpomínek občanů a hlavně opatrovnice kapličky Josefy Majecké sepsal některá uzdravení, která se zde citujeme:

„Děvče z Tršic bylo od narození chromé, chodilo o čaganech. Když jí bylo 11 let, jezdili s ní do Olší – několikrát tam byli. Pak se uzdravila a rodiče dovezli ty čagánky do kaple v Olší na památku.“, „Z Tovačova děvče nic nevidělo, mělo bělmo na obou očích. Rodiče ji nosili do Olší, a tam se uzdravila.“, „Antonie Novotná z Krčmaně 2 roky nemohla pracovat pro bolesti v rukou. Chodila do Olší, tam se umývala a nemoc zmizela. Pracovala až do smrti.“, „Nejen před sto lety, ale i dnes někteří lidé věří v zázračnou a léčivou moc této vody. O tom svědčí i fakt, že v roce 1999 byla v kapličce nalezena obálka s penězi a poděkováním za uzdravení. Dárkyně své uzdravení později popsala.“

Dávná pověst, která se k lesíku Olší váže, je z dob husitských válek, kdy měla zaniknout majetínská tvrz. Kolem roku 1424 vyslal král Zikmund trestnou výpravu s příkazem pobořit dřívější husitské opevnění. Tehdejší pán tvrze se právě vracel domů a již z dálky viděl svou tvrz v plamenech. Nedbaje nebezpečí, které mu hrozilo, spěchal co nejkratší cestou domů přes bažinaté Olší. Do jedné z bažin zapadl a utonul i s koněm. Na této pověsti je možná něco pravdy. I přes odvodnění jsou v hájku dosud bažinatá místa.

Na základě finančních možností byla kaplička postupně opravována. V letošním roce mohla být díky dotaci z Ministerstva zemědělství ČR (511 tis. Kč) a obce Majetín (326 tis. Kč) uskutečněna rekonstrukce rozsáhlejší. Farnost Majetín zajistila projektovou dokumentaci za 44 tis. Kč. Došlo ke statickému zajištění a odvlhčení stavby, byly restaurovány štukové prvky, opraveny omítky, umístěná nová krytina na střeše, zhotovené betonové schody, kamenné opěrné stěny a plochy u kapličky, upraveno místo vyústění pramene. Rekonstruovány byly i vnitřní prostory kapličky, kde je umístěná socha Panny Marie Lurdské. Poděkování patří všem, kdo se podílel na uskutečnění obnovy kapličky – otci Stanislavu Čevelovi, projekční kanceláři Michala Giacintova a projektantu Bořivoji Kovářovi, realizační firmě RESTA, s. r. o. Přerov a jednateli ing. Lubomíru Šmídovi, technickému dozoru Jiřímu Vitoslavskému, poskytovatelům dotace - Ministerstvu zemědělství a obci Majetín, SZIF (zprostředkovateli dotace z ministerstva), zaměstnancům a zastupitelům obce, farníkům a dalším.

V neděli 23. října 2016 byla kaplička slavnostně požehnána generálním vikářem Mons. Mgr. Josefem Nuzíkem. Na tuto výjimečnou příležitost přijal pozvání pan ministr Ing. Marian Jurečka, představitelé obcí z mikroregionu, paní ředitelka SZIF Ing. Kateřina Mračková a několik desítek spoluobčanů z Majetína i okolí. Všem děkuji. Věřím, že procházky ke kapličce v Olší budou dělat radost i dalším generacím. 

Miroslava Zavadilová, starostka obce Majetín                                                                                                                                     

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: