Příprava na křty

Přijetím svátosti křtu se člověk stává křesťanem a členem církve. K přijetí svátosti je nutná příprava. U malých dětí je to příprava rodičů, u starších dětí, mládeže a dospělých je to příprava samotného žadatele o křest.

Křty malých dětí

Rodiče musí být rozhodnuti a připraveni vychovávat své dítě křesťansky a vést ho k víře. U kmotrů je důležitý skutečně křesťanský způsob života včetně přijetí svátosti biřmování. Přípravy rodičů na křty dětí začínají v naší farnosti pravidelně většinou první pondělí v měsíci v 16:00 na Sonusu. Je možné se přijít informovat na faru a absolvovat přípravu už i před narozením dítěte.

Příprava rodičů probíhá ve skupině společně a skládá se ze 4+1 setkání. Setkání jsou vždy v pondělí v 16:00 na Sonusu. Samotný křest pak probíhá buď v sobotu dopoledne po posledním setkání nebo při nedělní mši svaté v dohodnutých termínech případně po domluvě také jindy. Křtí se ve farním kostele sv. Vavřince v Přerově případně sv. Magdalény v Předmostí.

Obsah jednotlivých setkání přípravy rodičů na křty dětí:

1. setkání: Úvod + Křest + Trojrozměrnost + Víra

Praktické pokyny k průběhu přípravy. Co je to křest, jaký má význam a co působí? Proč je důležitá příprava, víra rodičů a účast na bohoslužbách? Význam křesťanského jména. Slib křesťansky vychovávat dítě. Význam kmotrů a podmínky: biřmovaní a církevně sezdaní. Trojrozměrnost člověka. Láska citová a láska opravdová. Řídit se rozumem, city či pudy? Jít za hlasem srdce? Co je to víra. Riskuje něco člověk, když žije jako věřící? K čemu je dobrá víra? Jaký je Bůh? Můžeme ho popsat? K čemu je církev? Proč nestačí žít víru soukromě? Co nám dává život v církvi?

2. setkání: Bible + Modlitba + Svátosti

Rozdělení Bible, autoři, dějiny starozákonní a novozákonní, jazyky Bible, na co se psalo, objev v Kumránu, deuterokanonické knihy, překlady Bible, biblická mapa, hledání v Bibli. Modlit se: Kdy? Kde? Jak? Postoje při modlitbě? Nahlas nebo v duchu? Sám nebo společně? Vlastními slovy nebo naučené modlitby? Liturgie, svátosti a svátostiny. Svátost manželství. Mše svatá jako největší modlitba a nejhlubší setkání s Bohem Ježíšem Kristem.

3. setkání: Zlo, hřích + Svědomí + Zpověď + Desatero

Rozdíl mezi zlem a hříchem. Co je to hřích. Následky zla a hříchu. Co je to svědomí. Výchova svědomí. Svátost smíření. Zpovědní tajemství. Bůh na prvním místě. Zneužívání Božího jména. Slavení neděle. Láska a poslušnost k rodičům. Povinnost bránit vlast, platit daně a volit. Potrat a eutanázie, odpojení od přístrojů a sebeobrana. Alkohol, drogy a kouření. Zbytečné riskování, nedostatečné oblečení, špatná životospráva, zanedbávání zdraví, vrcholový sport apod. Oddělení tělesné stránky sexuality od vztahu lásky. Homosexualita. Krádež, podvod. Lež, právo na pravdu, právo na soukromí. Závist.

4. setkání: Výchova dětí + Nabídka církve pro rodiny + Obřad křtu

Výchova dětí: nejdůležitější je příklad rodičů více než vysvětlování. Slavení neděle a svátků v rodině. Společná modlitba v rodině. Děti nejsou naším majetkem. Televize, internet, počítačové hry. Přísnost či všechno dovolit? Jak mluvit s dětmi o sexualitě? Malé děti na mši svaté. Nabídka církve: Setkávání manželských párů ve farnosti a Manželská setkání v Kroměříži. Katecheze pro dospělé, biblické hodiny, přednášky. Výuka náboženství jako doplněk rodinné výchovy. Příprava na první svaté přijímání a svátost biřmování. Dětské mše, Sedmikrásek, dramatický kroužek, schóla, ministranti, mikulášská besídka, karneval, drakiáda, odpoledne pro rodiny v Čekyni. Společenství mládeže, flórbal pro mládež i dospělé. Průběh obřadu křtu a praktický nácvik. Význam jednotlivých částí obřadu křtu.

Individuální setkání s farářem
Může být před, během či po skončení tří setkání křestní přípravy. Kontrola dokladů a rozhovor nad slibem křesťanské výchovy. Domluva termínu křtu, svíčka a křestní rouška, ústní zhodnocení přípravy, zaměstnání a koníčky...

V případě, že tento kurz přípravy již rodiče jednou absolvovali, tak stačí jen setkání s farářem a dodání potřebných dokumentů.

Křty větších dětí a mládeže
Přípravou na křest u větších dětí je účast na vyučování římskokatolického náboženství a podle potřeby také osobní setkání s knězem, jáhnem či katechetou. Příprava trvá většinou nejméně dva roky. Je důležité, aby dítě samo chtělo být pokřtěno a dobře rozumělo tomu, co křesťanská víra znamená.

Křty dospělých
Příprava na křty dospělých probíhá individuálně. Trvá nejméně jeden rok a skládá se z účasti na společných katechezích pro dospělé a z osobních setkání s knězem. Příprava vede k tomu, aby už před přijetím křtu člověk věřil a žil jako křesťan a samotný křest pak tuto skutečnost svátostným způsobem potvrzuje.

Jako první krok je vždy nejvhodnější se osobně setkat a domluvit s farářem.

Viz také: Jak vybrat křestní nebo biřmovací jméno a Jak vybrat kmotra pro křest či biřmování

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: