ROŠŤÁK - Říjen 2019

 

Milí farníci,

  

dne 30. listopadu 2019 si budeme připomínat 100 let od vydání papežského listu Maximum illud papeže Benedikta XV., který vybízel k novému misijnímu úsilí hlásat radostnou zvěst evangelia, v době, kdy se celý svět vzpamatovával z utrpení první světové války. Benedikt XV. v tomto listu zdůrazňuje, že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska. V duchu tohoto výročí vyhlásil papež František měsíc říjen 2019 jako mimořádný misijní měsíc.

 

V návaznosti na toto výročí nás naši biskupové vyzývají k vytvoření Misijního mostu modlitby. Není to jen „aktivita“ pro vyplnění Misijního měsíce. Je to program, který už dávno funguje v režii Papežského misijního díla i v některých farnostech naší republiky. Myšlenkou Mostu modlitby je spojit se na dálku v modlitbě (odtud „Most“) jednak s těmi kteří se jinde na světě také modlí za misie, ale především s lidmi, kteří v misiích působí, a modlitbou jejich poslání podporovat. Misionáři a věřící v misijních oblastech jsou pak pomyslným druhým „pilířem“ Mostu modlitby, když se naopak modlí za své „přímluvce“ po celém světě.

Otcové biskupové by si velmi přáli, aby Misijní most modlitby trvale zdomácněl v našich farnostech, podobně jako Noc kostelů, Tříkrálová sbírka či Modlitby matek. Misijní most nám má připomínat, že jako věřící máme bratry a sestry po celém světě a nás samotné má toto vědomí formovat k evangelizaci ve svém okolí. Není potřeba kvůli tomu zakládat nějaká nová společenství. Za misie je možné se modlit i ve společenstvích, která už existují. Scházíte-li se pravidelně na svatý růženec, stačí k němu na konci přidat prosbu za misie. Chodíte-li do společenství dětí, mládeže, matek nebo seniorů, můžete se třeba krátce společně pomodlit za misie. To je smysl Misijního mostu modlitby. A nejlepší příležitostí pro jeho nastartování je právě blížící se Mimořádný misijní měsíc.

Proto jsme našimi biskupy vyzváni, abychom se ve všech farnostech sešli k modlitbám za misie v předvečer již tradiční Misijní neděle (letos vychází na 20. 10.), tedy v sobotu 19. října 2019, ideálně kolem 18 hodin večer. Modlitba může mít formu mše svaté, bohoslužby slova nebo jen modlitebního shromáždění. Jednotícím prvkem, který nás nejen tento večer bude spojovat s věřícími po celém světě, je oficiální modlitba Pokřtění a poslaní, vydaná k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu. Doporučuje se přidávat tuto modlitbu také po každé mši svaté nebo třeba po skončení modlitby svatého růžence. Věřme, že modlitba za druhé vyprošuje mnoho milostí i těm, kteří se za ně přimlouvají. K tomu nás vybízí i apoštol Jakub: „Modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.“ (Jak 5,16)

jáhen Václav

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: